Topics GREEN world Stories & Images about us contact us

myGREENnews.com

Home »  GREEN world »  human rights
Topics
politics
business
society
culture
GREEN World
development
education
communication
environment
health
human rights
UN & NGOs
Stories & Images
people
regional
photo journal

Hrant Dink (1954-2007) - Cesur Bir Ses Susturuldu

Human Rights Watch, 18 January 2008

Bir yýl önce, Türk-Ermeni asýllý cesur bir insan haklarý savunucusu, editör ve gazeteci Hrant Dink’in sesi sonsuza kadar susturuldu. Dink, Türkiye’de farklý etnik ve dini kimliklere mensup olan ve siyasi yelpazenin farklý noktalarýnda bulunan bütün kesimler arasýnda diyalog ve iþbirliði ortamý yaratmak için mücadele etti. 19 Ocak 2007 günü Ýstanbul’da bürosunun önünde siyasi ve etnik bir saikle iþlendiði anlaþýlan bir cinayet sonucu öldürüldü.

Dink, katilleri tarafýndan ‘Türklüðü aþaðýlamak’ suçundan yargýlanan bir Ermeni olarak tanýmlanmaktaydý. Cinayetten 18 ay önce, yazýlarýndan ve konuþmalarýndan dolayý üç kez kovuþturmaya uðramýþtý. 2006 yýlý Temmuz ayýnda, Ermeni kimliðini tartýþtýðý bir makalesinden ötürü ‘Türklüðü alenen aþaðýlamak’ suçunu düzenleyen yeni Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi uyarýnca altý ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþ ve cezasý daha sonra ertelenmiþti.

Ölümünün birinci yýlýnda, insan haklarý savunucularý, Türkiye’de demokratikleþme ve insan haklarý hareketine kendisini adayan bir yazarý ve aktivisti kaybetmenin yasýný tutmaktadýr.

19 Ocak 2008 günü öðlen saat 3’te, arkadaþlarý tarafýndan, Hrant Dink’in kurucusu ve editörü olduðu ve köþe yazýlarý yazdýðý, Türkçe ve Ermenice iki dilde yayýnlanan Agos gazetesinin bürosu önünde, öldürüldüðü yerde, bir buluþma düzenlenecektir.

Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Türkiye'deki ve uluslararasý gruplar ile birlikte Dink davasýnda adaletin yerine gelmesini talep etmektedir. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün bir temsilcisi, Dink'in öldürülmesi davasýndan yargýlanan 19 sanýðýn, 11 Þubat günü yapýlacak olan üçüncü duruþmalarý sýrasýnda mahkeme önünde hazýr bulunacaktýr. Sanýklar arasýnda 17 yaþýndaki katil zanlýsý ve bu kiþiyi cinayeti iþlemeye azmettiren çetenin liderleri bulunmaktadýr.

Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Türkiye hükümeti yetkililerine, güvenlik güçlerinin, kendilerine bildirilmesine raðmen, Dink'e yönelik ölüm tehditleri karþýsýnda harekete geçmemeleri ve soruþturma süresince adaletin tecelli etmesine engel olduklarý iddialarý hakkýnda kapsamlý, baðýmsýz ve þeffaf bir soruþturma yürütülmesi için yaptýðý çaðrýlarý yinelemektedir.

human rights »
child peru
Gesundheitszustand eines gewaltlosen politischen Gefangenen aus Myanmar
Das Recht auf Identität
UN Tsunami appeal well funded but world's other emergencies face huge shortfall
UNICEF official condemns killing of palestinian children
UN human rights commission urges action against religious defamation
top TOP
imprint | disclaimer